LatestNews

Our news feed has moved to LinkedIn. For more news about our company, please click the below link:
https://www.linkedin.com/company/balkancar-g-kostov-jsc/
Открива се процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕФСУ и ПМС 80/09.05.2022 г., с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична режеща и зачистваща машина за кабели- 1 бр.“
2023-11-10
Открива се процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕФСУ и ПМС 80/09.05.2022 г., с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична режеща и зачистваща машина за кабели- 1 бр.“

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕФСУ и ПМС № 80 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. във връзка с провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител по проект № BG- BG-RRP-3.008-0789 " Подкрепа за прехода към кръгова икономика"., финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС се открива процедура за избор на изпълнител чрез публична покана  с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична режеща и зачистваща машина за кабели- 1 бр.“

 

Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ от 15.11.2023 г. до края на деня на 22.11.2023 г.

 

Документацията за участие можете да изтеглите от тук.

 

Предварително изпълнение по проектно предложение, съфинансирано от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0789 " Подкрепа за прехода към кръгова икономика
2023-11-08
Предварително изпълнение по проектно предложение, съфинансирано от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0789  Подкрепа за прехода към кръгова икономика

“БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ” АД има подадено проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0789 " Подкрепа за прехода към кръгова икономика".

 

Обща цел на проекта: Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Специфичните цели на предложението за изпълнение на инвестиция са:

1. Подобряване на производствените процеси чрез преминаване към кръгови модели;

2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;

3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

Описаните обща и специфични цели съответстват напълно на целта на процедура BGRRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.

 

Обща стойност на проекта: 693 950.00 лв., от които 346 975.00 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

·         Намаление на отпадъците при производството на пластмасови изделия в предприятието

·         Намаление на използваните суровини при производството на пластмасовите части за мотори

·         Намаление на използваната суровина на единица продукт пластмаса на мотор

·         Постигне на по-висока степен на съответствие с екологични стандарти - по-високи нива при управлението на отпадъците съгласно НПУО, НППОО, ЗУО;

·         Подобряване на енергийната ефективност на произвежданите мотори.

·         Намаление на отпадъците от кабели, влагани в произвежданите мотори в предприятието

·         Намаление на използваните суровини от кабели

·         Намаление на отпадъците от пластмаса (полимерен материал) от кабели, влагани в произвежданите мотори в предприятието

·         Намаление на използваните суровини от лак и на отпадъците от лак, влагани в произведените мотори.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG-RRP-3.008-0789 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз - СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Подписан договор по Програмата за икономическа трансформация
2023-04-13
Подписан договор по Програмата за икономическа трансформация

 

На 10.04.2023 г. БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД подписа административен договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-2058–С01 "Технологична модернизация в предприятието".

 

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване по проекта, а именно Автоматична машина за заварка на/запояване краищата на секциите към колектора на котви на постояннотокови електродвигатели – 1 бр., Автоматична машина за навиване на серийни бобини за постояннотокови електродвигатели – 1 бр., Автоматична машина за формоване и монтиране на канална изолация на вал-ротори на електродвигатели– 1 бр., Автоматична галванична линия за цинково фосфатиране на метални детайли на подвески – 1 бр., Четири шпинделна машина за фрезоване – 1 бр., Oбработващ център с ЦПУ – 1 бр. ще повиши производствения капацитет и ще цифровизира производствените процеси, като допринесе за постигането на целите на проекта:

- Повишаване ефективността на производствените процеси.

- Постигане по-висока производителност;.

- Намаляване на производствените разходи.

- Оптимизиране на производствената верига.

 

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност на проекта: 2 333 000.00 лв., от които 699 900.00 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- разширяване на производствения капацитет и производителността;

- Цифровизация на производствения процес;

- повишаване на ефективността на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на “БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ” АД.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------- 

Проект BG-RRP-3.004-2058-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Открива се процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 80/09.05.2022 г., с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции
2022-11-28
Открива се процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 80/09.05.2022 г., с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции

Открива се процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 80/09.05.2022 г., с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Автоматична машина за заварка на/запояване краищата на секциите към колектора на котви на постояннотокови електродвигатели - 1 бр.,

Обособена позиция 2: Автоматична машина за навиване на серийни бобини за постояннотокови електродвигатели - 1 бр.,

Обособена позиция 3: Автоматична машина за формоване и монтиране на канална изолация на вал-ротори на електродвигатели - 1 бр.“

                            Документацията за участие можете да изтеглите от тук.
Нов проект с европейско финансиране на Балканкар Г. Костов АД
2022-11-21
Нов проект с европейско финансиране на Балканкар Г. Костов АД

 

БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД има в оценка проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие №BG-RRP-3.004-2058 "Технологична модернизация в предприятието".

 

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване по проекта, а именно Автоматична машина за заварка на/запояване краищата на секциите към колектора на котви на постояннотокови електродвигатели – 1 бр., Автоматична машина за навиване на серийни бобини за постояннотокови електродвигатели – 1 бр., Автоматична машина за формоване и монтиране на канална изолация на вал-ротори на електродвигатели– 1 бр., Автоматична галванична линия за цинково фосфатиране на метални детайли на подвески – 1 бр., Четири шпинделна машина за фрезоване – 1 бр., Oбработващ център с ЦПУ – 1 бр. ще повиши производствения капацитет и ще цифровизира производствените процеси, като допринесе за постигането на целите на проекта по следния начин:

- Повишаване ефективността на производствените процеси – предвидените за закупуване машини ще работят при по-висока производителност и с по-голяма прецизност, ще са по-оптимизирани като технология и ще притежават управление, базирано на ИК технологии. Всичко това ще доведе до подобряване на цялостната ефективност на производствения процес.

- Постигане по-висока производителност –по-високата производителност ще се постигне поради оптимизиране на „тесни места“ в производствените процеси по обработка на детайлите, заваряване, навиване на бобини, формоване, цинково фосфатиране и високо-скоростни обработки на металните детайли. Това ще доведе до по-висока производителност в цялостния производствения процес.

- Намаляване на производствените разходи – след закупуване на новите машини обработка ще отпадне необходимостта от ръчен труд и ще се намали разхода за труд на единица продукт, което съществено ще намали разхода за единица изделие. С увеличаването на капацитета и ефективността на производството ще се постигнат икономии от мащаба. Допълнително ще се постигне намаляване на производствените разходи поради минимизиране на технологичен брак.

- Оптимизиране на производствената верига – производствената верига ще се оптимизира благодарение на подобряването (повишена производителност и разширени възможности за обработка) на голяма част от производствените процеси - обработка на детайлите, заваряване, навиване на бобини, формоване, цинково фосфатиране и високо-скоростни обработки на металните детайли.

 

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност на проекта: 2 333 000.00 лв., от които 594 915.00 лв. европейско и 104 985.00
лв. национално съфинансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- разширяване на производствения капацитет и производителността;

- Цифровизация на производствения процес;

- повишаване на ефективността на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на “БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ” АД.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG-RRP-3.004-2058 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

Подписан договор BG16RFOP002-2.077-0224-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
2021-02-02
Подписан договор BG16RFOP002-2.077-0224-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

„БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ“ АД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0224-C01 от 20.01.2021  г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.040-0823-C01 „Подобряване на производствения капацитет в "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

Подписан договор по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
2020-02-12
Подписан договор по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

На 04.02.2020 г. БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД подписа договор № BG16RFOP002-2.040-0823-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет - изпълнение на проект: Подобряване на производствения капацитет в "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД

 

Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД в гр. София за производство на електромотори. Така описаното ще се постигне, чрез реализацията на настоящия инвестиционен проект, а именно закупуването и въвеждането в експлоатация на следното производствено оборудване: Оборудване за идукционно закаляване на оси, валове и други детайли; Машина за леене под налягане; Електрическа пещ за топене на метал, както и следния производствен софтуер: Софтуер за дизайн и моделиране на 3D детайли и Софтуер за програмиране на машини с ЦПУ. С реализацията на настоящия проект и закупуването на описаните производствени активи, компанията ще реши редица технологични проблеми и ще автоматизира ръчно осъществявани операции, които представляват тясно място в целия производствен цикъл.

 

Общата сума на инвестицията е 558 644.00 лв., от които 391 050.80 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (332 393.17 лв. европейско и 58 657.63 лв. национално съфинансиране) и 167 593.20 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта:

Повишаване на производствения капацитет на "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

 

Специфични цели на проекта:

·         Разширяване на експортния капацитет на "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД;

·         Подобряване на производствения капацитет на "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на следните активи:

o   Оборудване за идукционно закаляване на оси, валове и други детайли - 1 бр.

o   Машина за леене под налягане - 1 бр.

o   Електрическа пещ за топене на метал - 1 бр.

o   Софтуер за дизайн и моделиране на 3D детайли - 1 бр.

o   Софтуер за програмиране на машини с ЦПУ - 1 бр.

 

Резултати:

·         Увеличаване на капацитета за производство;

·         Подобряване на ефективността на процеса по дизайн и моделиране на 3D детайли;

·         Оптимизиране програмирането на машини с ЦПУ;

·         Намаляване на себестойността на продукцията на компанията;

·         Подобряване качеството на произвежданите продукти;

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.040-0823-C01 „Подобряване на производствения капацитет в "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Балканкар - ЗПДЕА Г. Костов" АД“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Kostov Motors at Hannover Messe 2017
2017-05-01
Kostov Motors at Hannover Messe 2017

Kostov Motors took part again in Hannover Messe in Hall 21 within the Motion, Drive and Automation expo. The venue is a great opportunity to meet old clients, find new ones and discover the developments in our market segment as well as share on the latest gossip :) 

A 3-phase 48vac motor is the latest addition to the Kostov line
2010-05-04
A 3-phase 48vac motor is the latest addition to the Kostov line

Our first Ac motor that is good for electric vehicles is a fact.
Starting with 5.5kW at 48V, it is meant for the smallest vehicles and has the form factor of the classical K9" motors.
A major distinction is its IP44 rating making it completely enclosed.
Also in the plans is a 96V version that will hit the market in the next 2-3 months.

Kostov motors officially available in australia
2010-01-19
Kostov motors officially available in australia
Recognising the importance of the Australian EV market, we now have a new exclusive distributor.
This is EV Works PTY (http://www.evworks.com.au) which has long worked in the field and has achieved a premier status as EV parts supplier in Australia.
The first shipment is expected to hit Australian shores in May.
2010 sees the Kostov 13" with an upgrade
2010-01-13
2010 sees the Kostov 13 with an upgrade
The latest motor to benefit from an improved collector is the 13" 144V.
It successfully passed tests at up to 250V/315A becoming the most powerfull single motor in our range at 65kW.
Torque is double that of the 11" standing at 140Nm.
NEW 11" COLLECTOR
2009-12-17
NEW 11 COLLECTOR
The collector used for all 11" models has been further improved.

The classical dove-tail lamella construction has been changed to allow higher rpm while the plastic material has been upgraded too. Also featured are two metal rings to help keep the lamellas together.

This has resulted in a collector that is superior in terms of mechanical strength and temperature endurance.
KOSTOV 11" 250V IS NOW AVAILABLE FOR ORDERING
2009-10-14
KOSTOV 11 250V IS NOW AVAILABLE FOR ORDERING
This new product brings EV motors to a whole new level.

It is the first in our Kostov portfolio to use series/parallel switching of the field windings (see FAQ section). The switching makes it the most versatile motor ever allowing it to cover the 144-250V range at optimal rpm despite voltage.

It is the perfect companion to Zilla1K HV with recommended battery pack voltage of 288V to take account of voltage sag. We are currently researching the possibility to use Zilla's autoshift function (option A) to switch between modes.
ZILLA CONTROLLERS
2009-10-08
ZILLA CONTROLLERS
As part of our efforts to offer high quality components, we have reached a dealership agreement with Electric Vehicle Components LLC (www.evcomponents.com) to start selling Zilla controllers. The website will soon be updated with prices for these as well as for motor+controller kits.
TESTS OF THE DUAL KOSTOV 11" MOTOR HAVE FINALLY FINISHED
2009-08-15
TESTS OF THE DUAL KOSTOV 11 MOTOR HAVE FINALLY FINISHED
The most powerfull direct current motor for EV conversions is now available. It will be sold under the name of Kostov 11" 400V and consists of two 11" 192V motors joined together via male/female splines in the shafts. When connected in series, it can handle 250A at 400V giving over 80kW.

Alternatively, when used in parallel it can take 500A at 192V achieving again 80kW at this lower voltage.

The Kostov line of motors section on our web site will soon be updated to include pricing, drawings and characteristics of this motor. TRACTION MOTORS MARINE APPLICATION MOTORS KOSTOV MOTORS, AC MOTORS, DC MOTORS
 
Kostov Motors, 2017